Këshilla për një burrë dhe grua muslimane të lumtur

Këshilla për një burrë dhe grua muslimane të lumtur

Zgjedhë të shërosh, të mos lëndosh.

Zgjedhë të falësh, të mos përbuzësh.

Zgjedhë të qetësohesh, të mos bërtasësh.

Zgjedhë të harrosh, të mos grindesh.

Zgjedhë të ruash, të mos hjekësh dorë.

Zgjedhë të kuptosh, të mos debatosh.

Zgjedhë të qeshësh, të mos vrenjtësh (të rrudhësh vetullat).

Zgjedhë të zgjidhësh (të gjesh zgjidhje), të mos evitosh.

Zgjedhë të mbushësh me gëzim, të mos qash.

Zgjedhë të duash, të mos urresh.

Transmetohet nga Ebu Hurejra, radiallahu anhu, se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Besimtari me iman të plotë, është ai që është më i sjellshmi, dhe më i miri prej kush është ai që është më i miri për gratë e veta.” (Transmetojnë Tirmidhiu, 1/217 dhe Ahmedi, 2/250. El-Silsilat El-Sahihah, 284).

Transmetohet nga Ummu Seleme, radiallahu anha, se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: ”Ajo grua, e cila ndërron jetë duke qenë bashkëshorti i saj i kënaqur me të, do të hyjë në Xhennet.” (Transmetojnë Ibën Maxhe, 1/595 dhe Hakimi, 4/173).

Përktheu dhe përshtati: Jetmir Jakupi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *