Tërmeti, fenomen i rastësishëm apo ndëshkim prej Allahut!?

>Allahu i Madhëruar në Kur’an ka thënë: “Andaj, ata përjetuan tërmetin dhe u gdhinë në shtëpitë e tyre kufoma të ngrira.”(Kur’ani, El-A’raf, 78).

Tërmeti (dridhja e tokës) është fenomen natyror, që i godet vendet e ndryshme të botës. Pasojat e tij, kryesisht janë fatale. Shkenca e shkencëtarët kanë diskutuar për shkaqet fizike të tërmetit, por ai akoma mbetet një fenomen enigmatikë, i pandalshëm dhe i befasishëm. E, përtej kësaj, Kur’ani ka folur për aspekte metafizike të tërmetit, sipas të cilave, tërmetet ndodhin brenda vullnetit të Allahut, dhe përçojnë mesazh për shoqërinë.

2. Konteksti i ajetit dhe hipotezat e çështjes

Ajeti i sipërshënuar (El-A’raf, 78) flet për realitetin e tërmetit si një prej fatkeqësive të shpeshta natyrore. Në të vërtetë, ajeti vjen si një përmbyllje e një konteksti kur’anor, ku Allahu i Madhëruar e rrëfen ngjarjen e një grupi njerëzish nga populli i pejgamberit Salih a.s., të cilët e kishin përjetuar tërmetin gjatë natës, për shkak të arrogancës ndaj shpalljes dhe të Dërguarit të Allahut. Grupi, që nuk i besoi thirrjes së Salihut a.s., tregoi kryeneçësi dhe nënçmim banal ndaj shpalljes së Allahut. Si pasojë e kësaj, ata u goditën me një tërmet të fuqishëm, i cili i rrënoi shtëpitë e tyre, më se, në mëngjes u gdhinë të vdekur. Siç shihet, ajeti në mënyrë përmbajtësore e thekson tërmetin, duke ndërlidhur në mënyrë të pandashme shkaqet e tij, ndodhien si dhe pasojat. Prandaj, në këtë kontekst, hipotezat kryesore të çështjes janë si në vijim:

1) Tërmeti nuk ndodhë rastësisht; dhe

2) Tërmeti, mbase është ndëshkim prej Allahut.

3. Domethënia e “tërmetit”

“Tërmeti” si nocion nënkupton lëkundjen e fuqishme të një pjese të kores së tokës[1], që shkaktohet nga çlirimi i papritur i energjisë së grumbulluar. Në sipërfaqen e tokës, tërmeti shkakton krijimin e valëve sizmike, dhe nganjëherë edhe në krijimin e dallgëve detare, cunami. Ai, mund të shkaktojë dëmtime të mëdha njerëzore dhe materiale. Intenziteti i tij matet me ballë.[2] Në Kur’an, për nocionin “tërmet”, ka ardhur fjala “er-rrexhfetu”[3], që do të thotë: “dridhje e ashpër ( الزلزلة الشديدة).[4] Po ashtu, për dridhjen e tokës, ka ardhur edhe fjala “Ez-zilzal”.[5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *